L. Guillelmo, margen N. ( Bariloche, RIO NEGRO, ARGENTINA )

Gamundi, I. y Giaiotti, A. (1998). Nota sobre Discomycetes Andino-Patagónicos II. Novedades taxonómicas. Darwiniana 35(1-4): 49-60, 1998. pp. 49-60.

Especies: 1

FUNGI/ASCOMYCOTA/PEZIZOMYCETES/PEZIZALES/Pezizaceae

Peziza praetervisa